Πολιτική Πωλήσεων

Παραγγελίες:

 1. Η «G.I. SECURITY AE» θα καλείται εφεξής «η εταιρεία» και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της εταιρείας, θα καλείται ως «ο αγοραστής».
 2. Ο Αγοραστής αποστέλλοντας μία παραγγελία προς την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους του παρόντος και όλους τους όρους περί συναλλαγών.
 3. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τηρεί κάθε καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Δεν θα θεωρείται όμως με κανένα τρόπο υπεύθυνη απ’ την μη έγκαιρη παράδοση ώστε να επέλθει μείωση τιμής, τροποποίηση, αναθεώρηση, ή ακύρωση από τον Αγοραστή της παραγγελίας λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στη παράδοση.
 4. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει μία παραγγελία χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της «G.I. SECURITY A.E.».
 5. Για τυποποιημένα προϊόντα, η «G.I. SECURITY A.E.» έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί μηχανικές αλλαγές, καθώς και αλλαγές σε μέρη και υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την μορφή, την καταλληλότητα ή την λειτουργία του προϊόντος. Για προϊόντα επί ειδικής παραγγελίας και ειδικής κατασκευής, ο Αγοραστής θεωρείται, ότι έχει αποδεχθεί τις προδιαγραφές για τροποποιήσεις για τις οποίες έχει ήδη λάβει γνώση, εκτός αν ενημερώσει την «G.I. SECURITY S.A. A.E.» περί της μη αποδοχής του πριν την έναρξη της εργασίας από την «G.I. SECURITY S.A. A.E»

Τιμές:

 1. Οι περιλαμβανόμενες στα παραστατικά στοιχεία τιμές δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε χρεώσεις για ασφάλιση, μεταφορά και αποθήκευση οποιουδήποτε προϊόντος.
 2. Αν δεν ορίζεται ή συμφωνείται διαφορετικά, η ημερομηνία πληρωμής είναι η αναγραφόμενη στο παραστατικό πώλησης (δήλη ημέρα).
 3. Η πληρωμή από τον Αγοραστή με αξιόγραφα π.χ. επιταγές δεν συνιστά εξόφληση των προϊόντων μέχρι και την αποπληρωμή των αξιογράφων.
 4. Η καθυστέρηση πληρωμής όλου ή μέρους της αξίας των προϊόντων επιφέρει στον Αγοραστή επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να ασκηθεί αγωγή ή έκδοση διαταγής πληρωμής για να εισπραχθούν οφειλόμενα ποσά ο Αγοραστής επιβαρύνεται με τις αμοιβές Δικηγόρων και τις δικαστικές δαπάνες.

Παραλαβή – Παράδοση προϊόντων:

 1. Όλες οι μεταφορές – φορτώσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται από τις αποθήκες της «G.I. SECURITY A.E.».
 2. Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων στον Αγοραστή πραγματοποιείται μόνο με την πλήρη εξόφληση της αξίας τους στην «G.I. SECURITY A.E.», μέχρι την αποπληρωμή τους, η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία.
 3. Από την παράδοση των προϊόντων στο Μεταφορέα, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο για τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντων.
 4. Εκτός από την περίπτωση της εγγύησης (όπως διατυπώνεται στην καθιερωμένη εγγύηση της «G.I. SECURITY A.E.»), σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, καταστροφής ή κλοπής των πωληθέντων προϊόντων η οποία θα συμβεί μετά την αποστολή από την αποθήκη της «G.I. SECURITY A.E.», η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει προϊόν απολεσθέν, έχον υποστεί βλάβη, κατεστραμμένο ή κλεμμένο.
 5. Η «G.I. SECURITY A.E.» ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για καθυστερήσεις παραδόσεων λόγω ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με τον άμεσο έλεγχο της Εταιρείας.