Όροι Εγγύησης Προϊόντων

 1. Όλα τα προϊόντα της G.I. SECURITY S.A. καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, και παρέχεται μόνον όταν η συσκευή συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς.
 2. Στην περίπτωση ελαττωματικής συσκευής, αν η επιστροφή της γίνει εντός 7 ημερών από την τιμολόγησή της, η G.I. SECURITY S.A. καλύπτει και τα μεταφορικά, εκτός από τη δωρεάν επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
 3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. μπαταρίες, καλώδια, λάμπες, LED κ.τ.λ.). Επίσης, δεν καλύπτει τις βλάβες που θα προκληθούν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση, κακό χειρισμό, πλημμύρες, κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 4. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση της συσκευής, παρά μόνον όταν είναι αδύνατη η επισκευή της. Στην περίπτωση αυτή, η G.I. SECURITY S.A. μπορεί να την αντικαταστήσει με άλλη, ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, του ιδίου ή διαφορετικού κατασκευαστή.
 5. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της G.I. SECURITY S.A..
 6. Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός προϊόντος, λόγω αδυναμίας επισκευής, δεν σημαίνει και επέκταση της εγγύησης.
 7. Τα ανταλλακτικά ή τα προϊόντα που αντικαθίστανται, περιέχονται στην κυριότητά τής G.I. SECURITY S.A..
 8. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης ενός προϊόντος, που είναι εντός εγγύησης, η υποχρέωση της G.I. SECURITY S.A. περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για την αγορά του προϊόντος.
 9. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής αποφασίζεται αποκλειστικά από την G.I. SECURITY S.A.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η G.I. SECURITY S.A. μπορεί να αντικαταστήσει προσωρινά τη συσκευή με άλλη, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
 10. Η επισκευή γίνεται στην έδρα της G.I. SECURITY S.A., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την προσκόμιση της συσκευής και την επίδειξη του παραστατικού αγοράς ή φωτοτυπίας του.
 11. Για επισκευή στο χώρο του πελάτη (On Site), οι υπηρεσίες χρεώνονται βάσει του τιμοκαταλόγου επισκευών.
 12. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα της G.I. SECURITY S.A., καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 13. Οι τεχνικοί της G.I. SECURITY S.A. υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και των προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τη G.I. SECURITY S.A., αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
 14. Τα επισκευασμένα προϊόντα, μετά την ενημέρωση του πελάτη, παραμένουν στο service της εταιρίας για τρεις μήνες. Μετά την παρέλευση των τριών μηνών, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.
 15. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της συσκευής, η G.I. SECURITY S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές, τις καταστροφές, τις απώλειες ή τους τραυματισμούς που πιθανόν να προκληθούν στον φυλασσόμενο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών αποθετικών ή θετικών ζημιών, καθώς και για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 16. Η G.I. SECURITY S.A. δε φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ασφαλείας ή των περιφερειακών του και αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 7. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση